Ciljevi

Glavni cilj projekta je otkriti nove biomarkere bolesti bubrega i srca u pasa, što bi trebalo rezultirati mnogo točnijom i adekvatnijom dijagnozom, prognozom i praćenjem ovih bolesti u pasa. 

Specifični ciljevi projekta su: (1) usporediti metabolom seruma klinički zdravih pasa sa metabolomom pasa s dijagnozom iDCM; (2) usporediti opći/ciljani metabolomski profil seruma i urina klinički zdravih pasa s općim/ciljanim metabolomskim profilom seruma i urina pasa s dijagnosticiranom nekompliciranom i kompliciranom babeziozom;  (3) učiniti opći/ciljani metabolomski profil seruma i urina pasa s nekompliciranom i kompliciranom babeziozom prije terapije s ImizolomR te poslije terapije da bi identificirali nove dijagnostičke i prognostičke biomarkere akutne ozljede bubrega u pasa; (4) upotrijebiti rezultate metabolomske analize dobivene pri analizi seruma i urina pasa u proučavanih bolesti u cilju praćenja terapijskog odgovora, optimiziranja liječenja, u cilju odabira najadekvatnije terapije; (5) proširiti spoznaje o signalnim putevima da bi što bolje mogli razjasniti patogenezu proučavanjih bolesti; (6) metabolomskim pristupom osigurati velik broj novih informacija s obzirom na metabolite povezane s bolestima srca i bubrega; (7) identificirati moguće nove  terapijske ciljeve proučavanih bolesti; (8) poboljšati liječenje individualnog pacijenta na temelju metabolomskog nalaza, što će rezultirati poboljšanom skrbi o pacijentu; (9) uvesti nove biomarkere u redovitu upotrebu u veterinarskoj kliničkoj medicine; (10) proširiti inovativnu tehnologiju na Veterinarskom fakultetu te uvesti metabolomiku u veterinarsku medicine u Hrvatskoj; (11)  povećati znanstveni potencijal i vještine istraživača u specifičnom polju molekularne veterinarske medicine, i time olakšati uključivanje veterinarske molekularne znanosti u ERA.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (Ugovor br: IP-2018-01-8324)