Activities

Unutar projekta postoji nekoliko znanstvenih aktivnosti:

1. Klinički pregled i sakupljanje uzoraka krvi i urina pasa s dijagnozom babezioze i zdravih pasa u ambulanti Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Preliminarna metabolička studija na uzorcima seruma pasa kako bi se prilagodila i optimizirala metoda i I uspostavio protocol cjelokupnu studiju - LC-MS / MS - Ne ciljana i ciljana metabolomska analiza - Biocrate lab kit (arhivirani uzorak seruma i urina pasa s babeziozom; psi s iDCM) - 

3. Klinički pregled i sakupljanje uzoraka i odvajanje seruma pasa s dijagnozom iDCM i zdravih pasa, u kardiološkoj ambulanti Odjel za male životinje, Sveučilište Bern / Švicarska

4. Obrada uzoraka, mikroskopski nalaz Babesie canis u krvi pasa, PCR potvrda Babesie canis, odvajanje seruma. Biokemijska i hematološka ispitivanja krvi pasa s babeziozom i zdravih pasa, analiza urina pasa s babezioza i zdravih pasa

5. Preliminarna metabolomska studija na serumu(urinu pasa kako bi se prilagodila i optimizirala metoda i postavio protokol za cjelokupnu studiju (babezija, iDCM) - GC-MS 

6. GC-MS analiza uzoraka seruma i urina (babezaoza, iDCM). 

7. Opći/ciljani metabolomski profil seruma I urina u pasa s babeziozom na LC-MS/MS. Identifikacija diferencijalno reguliranih metabolita u uzorcima s dijagnozom Babesia canis infekcije i iDCM 

8. Analiza svih podataka dobivenih primjenom bioinformatičkih analiza, uzoraka na kojima provedena opća/ciljana metabolomska analiza. 

 

The project is supported by the Croatian Science Foundation (Agreement No: IP-2018-01-8324)